Музей

- Известные люди
- Населенные пункты
- Заповетные места
- Летопись истории Плещениц
- История евреев
- Войны
- Легенды и предания

 

Плещеницкая земля богата на исторические события, многие из которых оставили след не только в истории Беларуси, но и в истории мировой цивилизации (сражение французской и российских армий в 1812 г. под Плещеницами, ночлег Наполеона Бонапарта и других известных военных и общественных деятелей Франции в Плещеницах; существование в Плещеницах театра в XIX веке, декорации которого впоследствии были переданы Минскому городскому театру; сражения советских войск на плещеницком участке линиии Сталина с немецкими войсками в 1941 году; геноцид плещеницких евреев во время второй мировой войны; борьба партизан и мирного населения с немецко-фашистскими захватчиками, трагедии спаленых деревень, и др.).

Однако, социально-экономическое развитие Плещениц складывалось в ХХ веке и в начале ХХI века таким образом, что в этом далеко не маленьком по белорусским меркам городском поселке до сих пор не создан краеведческий музей (есть лишь Музей боевой и трудовой славы, который размещается в Плещеницкой средней школе №1, и еще несколько небольших музеев в окрестных деревнях - Околово, Хатаевичи, Юльяново, Камено. Описание этих существующих музеев смотрите здесь).

Уходят в небытие целые поколения людей, отдельные деревни, целые уклады жизни, целые культурные пласты. И чтобы все это не было утерено безвозвратно и было решено создать виртуальный музей. Чтобы когда дойдет дело до создания настоящего историко-краеведческого музея, то можно было использовать накопленную здесь информацию.

Гісторыя жыцця яўрэяў у Беларусі да рэвалюцыі ў павестваванні ураджэнца вёскі Пасадзец Змітрака Бядулі

Бытавыя штрыхі

Ад аўтара

 

Не маючы пад рукамі ніякага належачага да гэтага тэмату матэрыялу, я не ўдаваўся ў грунтоўную і дэтальную апрацоўку свайго артыкула, каторы быў напісаны для штодзённай газеты «Беларускі шлях» па просьбе рэдакцыі.

I вось, дзеля таго што да гэтага часу яшчэ аб жыдах на Беларусі не было напісана ніводнага радка ў беларускім друку, я чую патрэбным даць вышэйпамянёны газетны артыкул асобнай брашуркай. А калі гэтая брашурка пакіруе на думку каго-кольвечы напісаць аб гэтым сталую працу з дэтальнымі гістарычнымі, эканамічнымі, этнаграфічнымі і статыстычнымі дадзенымі, то мэта мая будзе дасягнута.

I

Некалькі сталеццяў таму назад жыды перабраліся ў наш край праз Заходнюю Еўропу і Польшчу. Да заняцця нашага краю Расеяй, яны апрача волі гандлю, рамяства і жыхарства ўсюды — і па вёсках — мелі яшчэ і сваё самаўпраўленне — «кагал».

Значнейшыя рэпрэсіі над імі ў нашым краі расейскім ура­дам былі паўзяты каля 1820 г., хаця ўжо зараз жа пасля «брацкага» прылучэння Беларусі да Масквы, што сталася пры апошнім раздзеле Польшчы ў 1795 годзе, Беларусі надавалася роля жыдоўскага «гета». Кацярына Вялікая ўвяла «еврейский вопрос» у ўнутраную палітыку Расеі, а ў 1800 року паэт Дзяржавін быў камандзіраваны імператарам Паўлам I на Беларусь, каб дэтальна пазнаёміцца са становішчам жыдоў і, паводлуг фактычных дадзеных, апрацоўваць праект рэформы для жыдоў. Дзяржавін пісаў свой праект у Віцебску/

Менскі «кагал» уладжваў з гэтай прычыны сход у 1802 го­дзе і хлапатаў перад Аляксандрам I аб памякчэнні рэформаў. Перашкаджаючы ўсякімі спосабамі рассяленню жыдоўскага элемента ў карэнных расейскіх губ[ернях] за «шкадлівасць», расейскі ўрад, лічыўшы Беларускі край чужым, забраным, паволі стварыў тут астрог для жыдоўскай люднасці, уключыўшы Беларусь у ганебнейшую ў гісторыі царскай Расеі, прагрымеўшую на увесь свет, так званую «черту еврейской оседлости».

Тут, на Беларусі, болей чым у сумежных краях жыдоўскага гета, тварыўся іх эканамічны і культурна-нацыянальны быт доўгімі гадамі.

Зразумела, што гэтая творчасць не магла не рабіць уплыву на характар краю, як і сама яна павінна была пераняць некаторыя яго асобнасці, праз што тварыўся натуральны абмен куль­турнымі вартасцямі паміж жыдамі і беларусамі.

Суседства гэтых дзвюх нацыяў тварыла такія жыццёвыя ўмовы і эканамічныя стасункі, у якіх адна нацыя без другой не магла абысціся.

Гандаль і рамёствы ў нашым краі развівалі жыды. I трэба сказаць, што ў гэтым кірунку яны досыць ажывілі наш край і праз увесь час прыносілі яму шмат карысці. Паміж іншым, яны тут часткова займаліся і хлебаробствам. З усіх губерняў еўрапейскай Расеі толькі ў нашых беларускіх губернях былі жыды-сяляне, і да гэтага часу яшчэ захаваліся вёскі з адным жыдоўскім насяленнем.

Месты і мястэчкі, у якіх салідную перавагу мела жыдоўскае насяленне, давалі беларускім сялянам мажлівасць нармальнага тавараабмену. Гандляры і рамеснікі таксама былі неабходныя ў гэтым глухім (у бытнасці пад Расеяй) краі, дзе не было ніякай эканамічнай культуры.

Кавалі, шаўцы, краўцы былі людзі першай важнасці і пашаны ў вёсках. Да іх прыходзілі ў свой час не толькі па справах іх спецыяльнасці, але так сабе: «пагутарыць з разумнымі людзьмі», параіцца аб розных справах і г. д.

Жыды стараліся зменшыць цэны на прадукты, як у рамёствах, таксама і ў гандлі; яны здавальняліся драбніцамі, бо фізічныя патрэбнасці былі ў іх вельмі малыя. Дзякуючы пасярэдніцтву ўсюды бываючага жыда-скупшчыка, селянін збываў на месцы ўсе свае прадукты. А скупшчык-жыд пры ўсёй сваей вялікай працы быў такі самы бедны, як яго сусед-селянін, хаця жыд і гарэлкі не піў.

Прыпісваць толькі адным жыдам спецыяльнасць гандлёвага шахермахарства і ўпаівання народа гарэлкай нельга: мы добра ведаем, як у вялікарасейскіх губернях славянскія «купцы-кула­ки» і «целовальники» эксплуатавалі тамтэйшых сялянаў у некалькі стопняў болей, чым тут жыдоўскі гандлёвы клас нашых сялянаў.

Ды наагул бровары ў Беларусі былі панскія, корчмы па трак­тах жыды арандавалі ад паноў, так што яны былі толькі той сляпой прыладай у руках паноў, якія праз жыдоў сабе выпампоўвалі апошнія сялянскія грашы.

Нягледзячы на цкаванне рознымі чарнасоценцамі з Масковіі нашых сялян на жыдоў, наш народ нічога кепскага не рабіў жыдам. У той час, калі ў Расеі чыніліся над жыдамі пагромы і страшэнныя здзекі, беларускія сяляне не паддаваліся цёмнай агітацыі. Хлебаробы нашыя не маглі рабіць кепскіх учынкаў над жыдамі, чуючы інстынктыўна ў душы штучнасць і непраўдзівасць чарнасоценных ідэяў. Так выходзіла, што вялікія грошы, высыпаныя дзеля пагромнай агітацыі расейскімі ісцінна-рускімі ўрадамі, падобна сталыпінскаму, у нашым краі, — пайшлі на нішто.

Недарма ўвосень 1917 г. на Усебеларускім з’ездзе ў Менску прадстаўнікі розных жыдоўскіх партыяў, вітаючы беларусаў, са шчырай удзячнасцю ўспаміналі аб тым, што на Беларусі ніколі жыдоўскіх пагромаў не было.

ІІ

За ўвесь час сумеснага жыцця беларусаў і жыдоў на беларускай зямлі гэтыя дзве нацыі псіхічна шмат перанялі адна ад адной. У мовах, у звычаях, у легендах, у будаўніцтве, у будзённым жыцці — у іх формы так перамяшаліся, што (болей усяго ў жыдоў) прынялі новую самабытную акрасу.

Ёсць агульныя жыдоўска-беларускія народныя мелодыі, прыказкі, дзе жыдоўская і беларуская мовы перамяшаныя паміж сабою. У беларускай мове ёсць словы: «хаўрус», «хеўра», «бахур», «адхаяць» і шмат іншых — чыста гэбрайскіх словаў. У жыдоўскай мове беларускіх словаў ёсць тым болей.

У свой час, у 1911-12 гг. жыдоўскі журналіст і рэдактар розных жыдоўскіх часопісаў п. Гурвіч у Вільні звярнуў на гэтую справу ўвагу. Сабраўшы цэлы зборнік прыказак і дадаўшы да іх свае тлумачэнні, ён паслаў гэта да друку ў загранічны журнал.

Але гэтага мала. Ёсць цэлая жыдоўска-беларуская этнаграфія, якая чакае свайго збіральніка. Такія прыказкі, як: «Не доб­ра рэйдэлэ (гаворыць), а добра мэйнэлэ (думае)», — ёсць соткі.

Вось па жыдоўскім альфабэце жабрацкае клянчанне, якое жыды спяваюць на дзяды:

«Ах, брацця, галубцы, давайце галоднаму вашаму жабраку хлеба троху.

Алеф, бойс, гімэль, далее, гой, вов, заін, хэс, тэс,

 Я — калека, ломака, мучальнік. Не магу служыцъ у пана.

Чым-кольвек юд, коф, ламэд, мэм, нун самэх, айэн, цэй, цадык, куф,

ратуйце сляпога татуню.

Рэйш, шын, тоф».

Ёсць вельмі пекная беларуская песня, якая заканчваецца па-гэбрайску і пяецца на хасідскую* мелодыю:

Бацька, бацька!

Выкупі нашу матку...

Выстрай нашу хатку...

Без хаткі не будзем,

Без маткі заблудзім.

Абрамуню, Абрамуню,

Абрамуню!

 

Дзедушак ты наш!

Чаго ж вы не просіце,

Чаго ж вы не моліце

Пана Бога за нас...

 

Што б вы нас асвабадзілі

Із голус (выгнанне) вывадзілі,

Нашу матку (народ) выкупілі,

Нашу хатку (Палестыну) выстраілі,

Лэярцэйну (у нашу зямлю) прывадзілі —

Lejarcejnu, Lejarcejnu!

 

Адказваюцъ яму з неба:

Ой ты, сынок, сынок, сынок,

Не затрогай свае сэрца.

Матка бэндзе выкуплена

Хатка бэндзе выстроена

Бондзь мондры, чэкай конца*

Wnejmar lefonow schoro chadoscho...

(I мы яму скажам новую песню)

За другім разам:

Lejarcejnu!

Entwert men ihm won ejben.

 

* Увага: Тут словы песні прымаюцъ акрасу польскай мовы. Гэта паказвае, што беларуская мова і ў большасці жыдоў лічыцца «простай». Знача, яны не могуць сабе ўявіць, каб Пан Бог гаварыў іначай, як «па-панску» — г. зн. па-польску.

 

Вось другая песня да трох жыдоўскіх патрыярхаў — Абра­ма, Ісака і Якава:

Стары Абрам, сівы Абрам,

Што ты зажурыўся?

Дарма патрудзіўся!

Ісак, Ісак, наш айцец,

Быў звязан, як баранец:

Сталі ангелы плакаці,

Вялеў Бог адпусціці.

Якаў, Якаў, бацька наш,

Чатырнаццаць гадоў авец пас.

…………………………….

Сем за Рохэль, сем за нас.

 

Гэтакіх песняў ёсць шмат у жыдоў, як сур’ёзныя, таксама лёгкія прыпеўкі.

Вось на манер талмудычнай сафістыкі ешыбацкі жарт:

«То, шма! (Ідзі паслухай!) Казачка піла пойла эй лэй (або не) піла пойла? Калі скажаш — піла пойла, то чаму бэрдэлэ (барада) суха? Калі скажаш — лэй (не) піла пойла, то чаму экелэ (хвосьцік) мокры? — Тэйка — блайбт акашэ» (пытанне астаецца неразгаданым).

На матыў «Кол Нідрэй» (малітва на «Страшную ноч») жыды пяюць беларускую песню: «Як паехаў у карчомку». На жаль, словаў не памятаю.

У некаторых месцах Віленшчыны, па мястэчках, жыды, пераняўшыся забабонамі і міфалогіяй беларусаў, на Купалле сцелюць хлявы крапівой і папаратнікам, каб ведзьмы малака не адбіралі ў кароў. Нешта падобнае да беларускай каляднай казы ёсць і ў жыдоў. На Дзяды пры выпіўцы адзін адзяецца казою і пяе беларускія прыказкі ў парадку жыдоўскага альфабэта:

 

«(Алеф) Антон канцавы,

 Мой родны Хведар

Балайло! (уначы).

(Бэйс) Браў не браў —

Лаяць не трэба.

Балайло!

(Гімэль) Гразамі горад не браць,
Балайло!» і г. д.

 

Жыды вельмі паважаюць беларускую народную мудрасць. У іх ёсць такая прыказка:

«Agojescher glajchwort ist wi aidocshe tojre»» (сялянская пры­казка ўсё роўна, як жыдоўская Тора).

На першы погляд магло б здавацца, што ў пераняцці культу­ры адной нацыяй у другой жыды, як нацыя болей культурная, павінны былі мець перавагу над беларусамі і мець свой большы ўплыў над імі, але ў самай рэчы ёсць іначай. Першая прычына гэтага тая, што ў гэтых дзвюх нацыяў няма роднасці мовы і плямёнаў, і тут якраз палякі і расейцы занялі першае месца, асімілюючы беларусаў. Другая прычына — гэта беларуская зямля. Дэкарацыя мясцовай самабытнай прыроды мае ў сабе та­кую вялікую сілу, што на ўплывы ўсялякіх іншых культураў дзеіць адпорна ў адваротны бок. І тыя людзі з нашага краю, якія пісалі па-расейску або па-польску і нажылі сабе славу ў памянёных літаратурах, не маглі выкараніць у сабе духу беларускай зямлі, каторы жыў у іх сэрцах. На кожным кроку чуецца, што гэтыя пісьменнікі — беларусы. Моц беларускай зямлі зрабіла тое, што ў Беларуска-Літоўскім Княстве законы пісаліся па-беларуску, прыдворная мова літоўскіх князёў была бела­руская. А літвіны яшчэ цяпер наракаюць, што шмат літоўскіх сялян абеларусела. У цяперашняй выстаўцы старасвецкіх памяткаў у Вільні пад назваю: «Вільня-Менск» ёсць Каран беларускі, пісаны татарскімі літарамі. Гэта паказуе, да чаго можа даходзіць уплыў беларускай культуры!

Дзеля ўсяго гэтага і нядзіва, што жыды, жыўшы тут, на сва­ёй новай бацькаўшчыне, болей перанялі ад беларусаў, чымся беларусы ад іх. Магутная сіла беларускай зямлі дала асобны духоўны і вонкавы воблік беларускім жыдам. Цяпер яны адрозніваюцца ад усіх другіх жыдоў, і іх па ўсім свеце называюць «літвакамі».

З асобай сімпатыяй беларуская газета ў Вільні «Наша ніва» друкавала тыпы беларускіх жыдоў і жыдоўскіх сінагог у беларускім стылі. Калі мы глянем на жыдоўскае мястэчка на Бела­русі то пабачым на кожным кроку нешта роднае, свае, у будоўлях і ўва ўсёй абставе. Узяць жыдоўскіх пісьменнікаў з Беларусі, — то ў іх творах чуецца заўсёды беларуская прырода — «родныя з’явы». Болей усіх гэта адбіваецца ў творах жыдоўскага класіка Абрамовіча (Мэндэле Мойхэр Сфорым) з Капыля.

Жыдоўскі пісьменнік Абраам Maпy, пісаўшы свой біблійны раман з ідылічных часоў цара Хізкія і прарока Ісаі, маляваў ціхі Бэтляхам, быўшы натхнёным пекнымі ўзбярэжжамі беларускага Нёмна. Знакаміты жыдоўскі пісьменнік з часоў «haskola» (адраджэння) Перэц Смаленскін лічыцца таксама вьіхаванцам Беларусі.

І ў другіх галінах штукарства ў тутэйшых жыдоў чуецца беларускі дух.

Жыды, тры разы на дзень у малітвах сваіх успамінаючы Сіён, малявалі сабе ў думках гэты Сіён як нейкі ўзгорак-узвышку, якія акружаюць іх тут, на Беларусі. Жыдоўскае дзіця, аддаючы ўсе свае маладыя гады Бібліі ў хедэрах, мела перад сабой жывую Біблію беларускіх ратаяў, беларускай спакойнай, ціхай зямелькі з лясамі, пушчамі, рэчкамі, лугамі. Без гэтай беларус­кай прыроды, што завалодала іхнай душой ад нараджэння, яны б не маглі ў фантазіі сваёй маляваць Палестыну, каторую яны малююць, маючы ўзорам беларускую зямлю.

Праўдзівымі і зразумелымі ёсць апавяданні жыдоўскіх эмігрантаў, выкінутых адгэтуль лёсам у Амерыку і інш., аб іх суме па бацькаўшчыне. I не адпавядаюць праўдзе паказанні большасці антысемітаў, што жыды не маюць пачуцця кахання да тае зямлі, дзе яны жывуць... Гэта было б супраць законаў пры­роды. Адно толькі — гэта цяга да бацькаўшчыны ў іх абвеяна асобым трагізмам. З адной стараны — жыццё на чужыне сотні гадоў, дзе даконвалі іх розныя антысеміты і жыдаеды, хочучы не толькі знішчыць іх фізічна, як пагромамі і крадзяжамі, але таксама і апаганіць іх душу — рэлігію — пад відам розных крывавых нагавораў і крытыкі Талмуда. З другой стараны — далё­кая Палестына, з якой яны выгнаны ўжо 2000 гадоў, — акрапляла самабытнай расою ў душы кожнага жыда тыя карэнні, якія звязваюць яго з зямлёю, дзе ён жывець. Яго каханне да новай бацькаўшчыны — нервовае, балючае і незразумелае прадстаўнікам іншых нацыяў.

ІІІ

У беларускіх вялікіх местах, як Вільня, Менск і інш., жыды мелі свае вялікшыя культурныя цэнтры: школы, абшчыны, прафесіянальныя цэхі і інш.

У той час, калі другія нацыі на Беларусі былі страшэнна сціснутыя расейскім урадам, калі беларусам зусім было забаронена друкаванае слова, жыды мелі ў гэтым нейкую свабоду — нацыянальная жыдоўская культура магла развівацца без усялякага, праве, тармозу. Тутэйшы «кагал» быў свайго роду самаўпраўленнем. З прычыны ўсіх гэтых абставінаў жыды з Беларусі давалі жыдам усяго свету найвялікшых вучоных у рэлігійным і нацыянальным жыцці.

Крыніцай гэтаму было места Вільня, бацькаўшчына віленскага «гоэна» — Равві Іллі (памёр у 1797 г.) i другіх вялікіх талмудыстаў. Там друкаваліся найлепшыя кнігі і быў да апошняга дня жыдоўскі вучыцельскі інстытут. Недарма Вільня на зываецца жыдамі «Літоўскім Ерусалімам» (Ieruschalim dylito»). У той самы час славіўся кіраўнік хасыдызму на Беларусі, — Шнеер Зальман. Тут жа, на Беларусі, разыгралася тады вялікая барацьба паміж дзвюма жыдоўскімі рэлігійнымі партыямі: Хасыдым і Міснагдым. Гэта барацьба нарабіла вялікага неспакою ў віленскім «кагале».

У мястэчку Валожыне Віленскай губ. у 1803 року залажылася вучнем Гоэна, Хаімам Валожынэрам, жыдоўская духоўная акадэмія, скуль выходзілі вялікія жыдоўскія пісьменнікі і рабіны для ўсяго свету жыдоў. (З валожынскага «Ешыбота» выйшаў і знакаміты жыдоўскі паэт X. Н. Бялік.) У Валожынскі «Ешыбот» прыязджалі вучыцца жыды з Каўказа, з Нямеччыны, з Амерыкі і г. д.

Тут, на Беларусі, меў сваё развіццё і жыдоўскі містыцызм (Кабала). Вядомы цадыкі ў Лібавічах, у Койданаве, Пінску (Пінск у пачатку мінулага сталецця быў вялікім цэнтрам хасыдыз­му), да каторых прыязджаюць веруючыя з усёй Расеі. I нядзіва, што галоўнае развіццё жыдоўскай нацыянальнай рэлігійнай куль­туры мела месца тут, на Беларусі, дзе ім былі дадзены прывілеі яшчэ пры кн. Вітаўту. Яны жылі тут, як дзяржава ў дзяржаве, і іх «кагал» меў нават права судзіць сваіх пабрацімаў.

У перыядзе амярцвення беларускага нацыянальнага ўсведамлення жыды, як і самі беларусы, хоць добра ведалі беларускую мову, але глядзелі на яе як на «мужыцкую» і, русіфікуючыся самі, несвядома служылі русіфікатарскай ідэі Вялікарасеі. Але гэта была тая багатая кляса, якая атрымала сваю навуку ў расейскіх школах, а што тычыцца простых местачковых жыхароў, то, апрача роднай мовы, яны ведаюць толькі беларускую.

Ад самага пачатку беларускага адраджэння амаль побач з першымі піянерамі беларускага руху пайшлі, хоць і ў малым ліку, і жыды, якія выйшлі з вёскі; хаця шырэйшыя інтэлігентныя масы жыдоўства, асабліва ў местах, не могуць яшчэ пазбыцца кансеквэнцыяў расейскага тут уладання і ўсё яшчэ служаць праваднікамі русіфікацыі.

IV

У 1912 годзе, калі ў чарнасоценных газетах «Северо-Запад­ного края» паміж другімі нападкамі на беларускую газету «Наша ніва» ў Вільні яе вінавацілі яшчэ і ў тым, нібыта яна выдаецца то на польскія, то на нямецкія, то на расейскія, а таксама і на жыдоўскія грошы, некаторыя з віленскіх жыдоўскіх журналістаў зацікавіліся гэтай «народнай» газетай на «мужыцкай мове». Пазнаёміўшыся з гэтымі «дзіўнымі» новымі нацыяналістамі са складу рэдакцыі «Нашай нівы», якія не толькі не аказвалі нянавісці да чужых нацыяў, але — наадварот — чым болей чужая нацыя нацыянальна ўсвядомлена, тым болей яе шанавалі, жыдоўскія журналісты пачалі ў новаадкрытым для сябе руху знаходзіць усё новыя Амерыкі і цуды. Аказалася, што беларусы-інтэлігенты не толькі цікавяцца старасвецкімі памяткамі куль­туры сваёй нацыі, але і культурамі другіх нацыяў, якія жывуць на Беларусі.

У беларускім музеі газеты «Наша ніва» жыдоўскія журналісты ўбачылі цэлую калекцыю малюнкаў старасвецкіх жыдоўскіх сінагог у беларускім будаўніцкім стылі, калекцыю сінагагальных ліхтароў і пасудзіны масянжовыя і сярэбраныя з мясцовай арнаментыкай, калекцыю стылёвых ярмолак. Яны былі здзіўлены тым, як гэта беларусы ўмеюць усё «чужое шанаваць...».

Пры бліжэйшым знаёмстве жыдоўскія журналісты пачулі ад беларусаў і дакоры, чаму не стараюцца даць адпор жыдоўскай асіміляцыі, чаму жыдоўская інтэлігенцыя саромеецца свайго імені, усяго роднага, чаму не цікавяцца сваёй этнаграфіяй, тутэйшым краем і г. д.

У 1913 годзе паказаўся ў жыдоўскім часопісе «Ды Юдышэ Вэлт» у Вільні першы артыкул аб беларускім адраджэнні. Пасля гэтага гурток жыдоўскіх «краёўцаў» надумаў выдаваць жыдоўскую краевую газету «Унзер Гегенд» (Наш Край), каб знаёміць шырокую жыдоўскую публіку з тутэйшым краем, а ў гэтым і з беларускім рухам, з беларускай літаратурай і г. д., але з розных прычынаў гэта ім не ўдалося. У 1914 годзе гэты самы гурток выдаў па-жыдоўску зборнік «Літва», дзе былі пераклады з беларускай і літоўскай літаратур і артыкулы аб беларускім руху.

Вельмі горача адгукнулася на гэты зборнік уся жыдоўская краёвая прэса і ставіла ў прыклад рвенне беларусаў да адра­джэння сваёй нацыянальнай культуры жыдоўскім асімілятарам. Як мы ўжо потым даведаліся, то гэты зборнік «Літва» нарабіў вялікага шуму ў Амерыцы, паміж інтэлігентнымі жыдамі з Бе­ларусі.

Да друку быў прыгатаваны і другі зборнік «Літва» з перакладамі вершаў Я. Купалы, апавяданняў М. Гарэцкага і г. д., але хутка, у часе вайны, расейскі ўрад забараніў друкаваць па-жыдоўску.

Пачалася наагул паласа чорнай рэакцыі ў нашым краі, — калі расейскі ваенны штаб не дазволіў у Менску і па-беларуску друкаваць.

*          * *

У часе перавароту, калі беларусы ў Менску пачалі выступаць пад сваім уласным штандарам, то гарачэй усіх віталі іх жыды-нацыяналісты. У часе выбараў у менскую думу беларусы з жыдамі (нацыянальныя партыі) увайшлі ў кааліцыю і зрабілі адзін спіс кандыдатаў. А калі Усебеларускі З’езд паказаў, што творыцца дзяржаўная сіла, у жыдоўскіх газетах пачалі ўсё часцей паказвацца артыкулы аб беларусах. Пасля разгону бальшавікамі памянёнага з’езду жыдоўскія нацыянальныя партыі апублікавалі свой пратэст супраць гэтага гвалту.

Нельга казаць, каб паміж тутэйшых жыдоў не было праціўнікаў беларускага руху, — ёсць, і досыць многа. Галоўным чынам выступаюць супраць тыя з партыйнай моладзі, інтэрнацыяналістаў, якія маюць летуценні аб тым, што некалі ніякіх нацыяў не будзе — усё пойдзе па Бэлямі.

Другі род праціўнікаў беларускай справы з непартыйных жыдоў мае яшчэ арыгінальнейшы матыў: жыдоўская нацыя рассеяна па ўсім свеце, на сваё няшчасце, падзелена на жыдоў розных іншых нацыяў, павінна ведаць розныя мовы тых нацыяў, дзе яна жыве. I вось бяруць яшчэ тут нанова дзяліць жыдоў: на беларускіх, украінскіх і г. д.

Гэты «новы раздзел жыдоў» ёсць для іх інтарэсаў мінус — гэта рацыя. Але занадта наіўная і эгаістычная, крытыкі тут ніякай быць не можа...

Дзеля гэтае прычыны ў часе збораў на Беларускі нацыянальны фонд у мястэчку Даўгінаве (Віленскай г.) жыдоўская моладзь адмовілася прыняць учасце ў зборах, бо яны — праціўнікі «новага раздзелу жыдоў»...

Але проці жыцця нічога не зрабілі, і ў беларускіх школах жыдоўскія вучні вучацца па-беларуску і робяць гэта ахвотна.

** *

Што датычыць далейшых адносінаў жыдоўскіх свядомых сфераў да беларусаў, то гісторыя іх так вышкаліла, што, на жаль, на большасці яны арыентуюцца толькі грубай сілай: чый верх — таго і праўда...

Гэта паказаў іх першы энтузіязм да беларусаў у Менску ў часе ўцёкаў бальшавізму. Потым — пачалося ківанне з боку ў бок, трымаючы нос па ветры...

Першы пасля ўцёку бальшавікоў Беларускі Сакратарыят з Менску меў у сваім складзе двух жыдоў: Гутмана (без партфеля) і Белкінда — сакратара фінансаў...

Пры гэтым прыпамінаецца, што ў Беларуска-Літоўскім Княстве высокую Дзяржаўную пасаду займаў пярэхрыст (у тых ча­сах няма чаго дзівіцца, што няхрышчаных не прымалі на гэткія службы) Абрам Юзэфавіч Рэбічковіч, каторы быў здольным адміністратарам і фінансавым агентам, а потым, пры Жыгімонту I, дайшоў да пасады падскарбія земскага, г. зн. міністра фінансаў, і члена Гаспадарскай Рады.

Яшчэ адзін выпадак: на першым сялянскім з’ездзе ў Менс­ку, скліканым Беларускім Нацыянальным Камітэтам 04.04.1917 г., дэлегатам ад Паўловіцкай воласці Магілёўскай губ. і павета быў жыд Мордух Янкелеў Зільбэрман. Ён там сельскім старастам ужо 30 гадоў (не хрышчаны).

Як далей пойдуць нашыя стасункі з жыдамі — тут не бярэмся судзіць. Ува ўсялякім выпадку жыццё гэтых дзвюх нацыяў так цесна звязана, што кожная з іх прымушана цікавіцца другой, ужо хаця б з эканамічнага пункту. Эканамічная стру­на — вельмі чулая і шчокатная рэч. Да гэтай рэчы як-ніяк кожны прыкладваецца шчыра зацікаўленым вухам. Недалёкая будучыня нашага краю мае перад сабою перспектыву розных сялянскіх кааперацыяў  і гандлёвых рэформаў, што можа зусім іначай паставіць увесь лад гандлю ў нашым краі. (У цяперашніх сялянскіх кааператывах ёсць жыдоўскія прыказчыкі. Жыдоў сяляне ахвотна бяруць у прыказчыкі дзеля іх гандлёвай здольнасці і практычнасці. Таксама ёсць кааператывы, дзе членамі і хаўруснікамі нараўне і сяляне, і жыды). Вось дзеля гэтага варта жыдам болей уважна задумвацца над доляй сваіх блізкіх суседзяў, з якімі яны так звязаныя эканамічна.

Мы пэўны, што адносіны будуць у нас самыя прыязныя. Варункі новага жыцця, грамадзянская воля і роўныя правы ўсім, без розніцы веры і нацыяў, так загладзяць няроўнасці і ў эканамічных стасунках, што пакрыўджаных не будзе.

 

1918

 

Крыніца: Бядуля З. Выбраныя творы / Змітрок Бядуля: Уклад., прадм., камент. У. Казберука. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2006. 496 с. – С. 399-409

Заўвага. Арыгінальная назва гэтага твора беларускага пісьменніка, яўрэя па нацыянальнасці Змітрака Бядулі называецца:  "Жыды на Беларусі" і напісана ім ў 1918 годзе. - У.А. Акуліч

Про отношение белорусов к евреям

Есть смысл хотя бы вкратце затронуть тему вза­имоотношений белорусов с евреями. Совмест­ная жизнь на протяжении столетий придала этим отношениям особый характер. Стоит отметить, что само слово жид, которым обозначались евреи в белорусском языке, не имело того ругательного оттенка, который оно приобрело в русском, и было точным эквивалентом русского слова еврей. Бело­русские крестьяне встречали евреев если не ежед­невно, то очень часто: в корчме, торговой лавке, в местечке, куда ездили на рынок. Многие евреи, со второй половины XVIII в. составлявшие большин­ство населения белорусских городов и местечек, промышляли розничной торговлей в разъезд. Не­редко они надолго поселялись в деревнях, жили там семьями, что и зафиксировала перепись 1917 г. Их непохожесть, принадлежность к иной культуре отчетливо осознавалась. Евреев недолюбливали за их склонность злоупотреблять простотой крестьян, обманывать их. Отсюда и заповедь: З жыдам шчы­ра ні дружы. Но по сравнению с паном бедный еврей все же выглядел более предпочтительным партнером: Лепі сібраваць (дружить) з жыдам галапятым, як з панам багатым. Непохожесть ев­реев была примерно того же порядка, как непо­хожесть пана или администратора имения, свя­щенника,   представителя   уездной   администрации, сельского учителя из приезжих (с конца XIX — начала XX в. к этим категориям добавились врачи и фельдшеры, ветеринары, агрономы) и в какой-то мере – вернувшегося со службы отставного сол­дата. Каждый из них занимал свою социальную нишу, это признавалось естественным и даже на­шло отражение в пословице: Нядобра, калі жыд пазная грунт, а мужык пазная фунт.

Словом, разница между евреями и крестьянами воспринималась как социальная, а не этническая. В этом было принципиальное отличие от России вне черты оседлости, где евреи были приезжими и вос­принимались как чужаки. На Беларуси они были непохожие, но свои. Не раз мне приходилось при опросе старожилов Кореньщины наблюдать, как их лица озарялись улыбкой при воспоминании о евре­ях, живших некогда в их деревне. Семья Локши Либермана, державшего лавку в Михалковичах в 1920-е гг., затем перебралась в местечко Плещеницы, но бывшие односельчане, бывая там, всегда старались зайти в гости, а хозяева непременно ста­рались чем-то угостить. Свидетельств явно выра­женного бытового антисемитизма я не обнаружил.

Эта картина подтверждается контент-анализом крестьянских петиций и наказов периода рево­люции 1905-1907 гг., который был проведен О. Г. Буховцом [1]. Из рассмотренных им 673 доку­ментов, относящихся к территории Беларуси, клю­чевые слова «еврей», «еврейский», «жид» и т. п. встретились в 69, что составляет 10,4%. Еще 24 документа затрагивают эту тему иносказательно или косвенно: в 9 из них речь идет об «инородцах», а в 15 говорится о равноправии всех наций без исключения, что предполагает и евреев. Таким об­разом, тема затрагивается в 93 документах, что составляет 14% от рассмотренных. По мнению ис­следователя, этот процент говорит о том, что данная тема отнюдь не находилась в центре внимания крес­тьян. «Еврейский вопрос» мало связывался ими с решением важнейших, животрепещущих про­блем, по поводу которых они апеллировали к влас­тям или депутатам Государственной Думы.

Из 69 явных упоминаний 5 отражают несомнен­но позитивное, сочувственное отношение к проб­лемам евреев. В 8 документах упоминание сугубо нейтральное, по ходу дела (навоз покупаем у евреев и т. п.). В 23 документах евреи фигурируют как бо­гатая, состоятельная, благополучная группа – ско­рее социальная, чем этническая. В 4 документах просматривается умеренный, а в 11 – явно выра­женный негативизм в отношении евреев. Но многие из них при достаточно «правой» политической ориентации не выражают патологического юдофоб­ства: считаем, что дать евреям равноправие те­перь будет преждевременно и т. п. И лишь 4 пети­ции отражают тотальное неприятие: пришельцы, паразиты и т. п. Предлагается выселить их в Па­лестину или пусть уходят в любую республику, где дадут им право управлять страною. Последние написаны людьми явно черносотенного толка, в них одновременно сквозит неприязнь к другим нацио­нальностям, а в одном случае к интеллигенции во­обще. С другой стороны, из 54 текстов, в которых указано, кто записывал их со слов крестьян, в каж­дом третьем случае были именно евреи. О. Г. Буховец полагает, что это демонстрирует определенный уро­вень доверия к евреям.

 

Ссылка по тексту: [1] Буховец О. Г. Нации и этноконфессиональные группы Российской империи в массовом сознании (по петициям и наказам 1905-1907 гг.) // Социальная история. Ежегодник. 1997. – М., 1998. С. 249-262.

Источник: Носевич В.Л. Традиционная белорусская деревня в европейской перспективе. Минск: Технология. 2004. 350 с. – С. 267-268

 

Фрагменты из книги Израиля Сегаля «Лесной скиталец» о том, как фашисты зверски уничтожили еврейское население г.п. Плещеницы

 

Глава первая
Юность

Детские годы и юность отца прошли в городе Двинске, который он искренне лю­бил.

Проездом через город Минск случайно познакомился с девушкой Басей. Вскоре поженились.

Шли годы. Отец и мать оставались вечными молодожёнами с влюблёнными глаза­ми и постоянной улыбкой на губах.

Родилась первая дочь — Куне.

Мне было четыре месяца, когда отец по­строил большой деревянный дом, и семья переехала жить на мамину родину, в местеч­ко Плещеницы под Минском.

Родились ещё две сестры: Соня, Хая — и брат Ицик.

После смерти дедушки в 1938 году из Латвии приехала жить к нам бабушка.

Местечко было в несколько улиц, с синагогой, церковью, базарной площадью в центре, многочисленными лавочками. Одна, булыжником мощённая улица с деревянны­ми тротуарами и непролазной грязью весной и осенью, была центральной.

У огородов протекала речушка с прозра­чно чистой водой, которую переходили, не замочив коленей.

На утренней зорьке и вечернем клёве, если повезёт, ловили несколько рыбок, ве­личиной с палец, и раков.

Местечко окружали со всех сторон уди­вительной красоты леса с озёрами, речка­ми, речушками, лугами и болотами, обилием грибов, ягод, которых запасали впрок.

Осенью в большие чаны засыпали клю­кву, заливали водой и пили морс до весны.

Ходили в синагогу, ели кошерное, соб­людали еврейские обычаи и праздники.

Отец был прекрасным мастером-жес­тянщиком, славился на всю округу, содер­жал семью.

В тридцатые годы местечко стало рай­онным центром. Построили больницу, клуб, пожарную часть — кирпичное здание, что было большой редкостью в те годы, новые жилые дома.

Местечко разрослось.

Появились НКВД, торгсин, милиция.

Потом началось раскулачивание, арес­ты, лагеря, расстрелы, как и по всей стране.

Крепла советская власть. Закрыли синагогу, хедер, лавки. Умирали старики, рождались дети. Монотонно   протекала     местечковая жизнь: в труде, в нужде, в заботах.

В 1940 году в местечке впервые появился автомо­биль, вызвавший переполох среди жителей местечка, сравнимый только с появлением первого космонавта. Из кабины вылез шо­фёр в кожаном костюме, крагах и яловых сапогах.

Все мальчишки захотели немедленно стать шофёрами.

Не был исключением и я.

У отца на этот счёт были свои сообра­жения. Он видел во мне помощника — продолжателя его ремесла.

Закончился учебный год; я перешёл в восьмой класс.

Началась радостная пора летних каникул.

Глава вторая
Начало

Рассвет двадцать второго июня 1941 года разбудил нас сплошным гулом тяжёлых бом­бардировщиков. Самолёты лавиной летели на восток. Отбомбившись, возвращались об­ратно. Так продолжалось несколько суток. Радио передало правительственное сообще­ние и надолго замолчало.

Началась война.

Доносился сплошной гул артиллерийской канонады, разрывов бомб. Отец с ма­терью вырыли ночью в сарае яму и запрятатали в неё все ценные вещи.

Работники НКВД, милиции, райкомов, районных служб побросали архивы, докуме­нты, оружие, заключённых — и разбежались кто куда. Жители попрятались в ближайших лесах.

Утром артиллерийская канонада затих­ла, все вернулись домой. В местечке сгорели церковь, наш дом и соседский.   Заключённые выломали двери тюрьмы и вышли на свободу. Архивы НКВД, милиции, райкома валялись   разбросанными в кабинетах и на улице. Магазины были разграблены, стёкла витрин разбиты, двери взломаны.

Война прошла стороной, наступила злове­щая тишина. Ночью родители раскопали яму. Уцелевшие вещи, домашний скарб перенес­ли в опустевший дом на базарной площади.

Из разбросанных архивных документов многие узнали о своих пропавших родных близких, знакомых. Среди бумаг валялась папка с делом голубятника-трудяги дядьки Зарембы, любимца детворы.

Во дворе Зарембы стояла голубятня домик на высоких столбах. Часами он гонял голубей длинным шестом. Голуби были его страстью. В многочисленных протоколах допросов было записано, что гражданин Заремба много лет являлся агентом разве­док Польши, Германии и других вражеских государств и подрывал мощь нашего госу­дарства.

Расстрелян по приговору «тройки».

Приложены фотографии расстрелянно­го и его многочисленных сообщников голубей. Это вызвало гнев и возмущение всех жителей местечка.

Утром, на четвёртый день войны, впер­вые увидели на базарной площади немецких солдат. В новом обмундировании, холёных, самоуверенных. Стояла гружёная машина, несколько повозок со строительным инструментом. Большие упитанные лошади жевали овёс. Ароматный запах щей и каши исходил из походной кухни.

Солдаты разговаривали, смеялись, ели. Я полностью понимал их язык. Повар в белой шапочке и фартуке подозвал меня, положил в тарелку каши и велел есть.

Я поел с большим аппетитом, запил гале­ты компотом, поблагодарил.

Вдруг молодой солдат схватил меня за руку: «Ты - юде?!» Я подтвердил. Он раскри­чался, стал трясти меня. Сбежались солдаты. «Он хотел стащить у меня винтовку, его нужно отправить в гестапо». Пожилой немец стал его убеждать: «Мальчик не трогал винтовку, он просто стоял и смотрел, я это видел. Отпусти его к родителям».

Солдат стоял на своём. Тогда пожилой вырвал у него из пальцев мою руку, сильно ударил меня по мягкому месту и зло крикнул: "Люс!". Обиженный, с плачем я по­бежал домой. После обеда немцы уехали.

Жизнь стала понемногу налаживаться.

Отец сходил в деревню, принёс хлеба, му­ки, картошки.

Появились — староста, полицейские, поп. В бывшем клубе начали служить молебен. Вывесили приказ, запрещающий евреям под угрозой смерти выходить из дома без нашитых желтых магендавидов на груди и спине, и ходить только по середине улицы.

Председатель общины и раввин обязаны были в течение двух суток составить списки всех евреев, проживающих в местечке, вклю­чая младенцев. Указать специальность муж­чин.

На следующий день болевший до этого ребе прилёг после обеда отдохнуть и скон­чался во сне. Авторитет ребе никогда и никем не подвергался сомнению. Советы, да­ваемые им, никогда не обсуждались. Ребе был совестью, законом и конституцией од­новременно. Хоронить его вышли все от ма­ла до велика. Шли посредине улицы с опущеными головами, неподдельным горем и плачем.

Был ясный солнечный день. Вдоль тро­туаров стояла празднично разнаряженная толпа. Среди них выделялись два немецких офицера в чёрных костюмах и сапогах, на­чищенных до блеска. У каждого на рукаве была повязка с вышитым на ней черепом.

Похоронная процессия сравнялась с тол­пой. Офицеры с каменными лицами встали по стойке смирно. Подтянулась и толпа.

Днём расстреляли банщика и офицера милиции.

Прошло несколько недель в ожидании и тревоге. В один из дней на базарной площади собрали всех мужчин, вдов и зачитали приказ: «все еврейское население переселяется в местечко Зембин или Лагойск, где создаёт­ся гетто для всей волости. Окончательное место будет уточнено позже. В оставшиеся часы необходимо собрать все ценные вещи и что-нибудь съестное в дорогу. Утром подъ­едут подводы со всего района, погрузитесь — и с Богом. Обратно на этих подводах вер­нётся население других национальностей. Остальные вещи, мебель, кухонную утварь, не брать. Их привезут в следующий раз. Временно с жёнами останутся только мастеровые — сапожник, портной, столяр, жестянщик, фотограф (набралось человек тридцать). Когда мастеровые будут подобра­ны из местных, оставшиеся также уедут к своим семьям. Без спецов не обойтись»,— закон­чил староста свою речь.

На рассвете подводы уже стояли на пло­щади. Община распределила их по дворам. Началась суматоха, как это обычно бывает, когда собираются в дальнюю дорогу.

Грузились семьями. Что не помещалось на подводу, аккуратно связывали и склады­вали в один угол. На повозки сажали немощ­ных стариков, больных, маленьких детей, беременных женщин. Полицейские помогали, следили за порядком.

Уезжающие прощались с остающимися. Слёзы, напутствия. Проверили всех по спис­ку и тронулись в дорогу.

Гриша Арончик, фотограф, наотрез отказался остаться с женой Рахиль, двоюродной сестрой моей мамы, даже на неско­лько часов без детей и тёщи. Староста угова­ривал его, просил: «Войди, Гриша, в моё положение, пришла новая власть: без фото­графа не обойтись». Гриша стоял на своём, был непреклонен. Староста махнул рукой. Гриша с женой бегом догнали уходящий обоз и пошли рядом с подводой.

За несколько минут до отъезда прибежал мой друг Стасик и мы пошли на речку поиг­рать. Когда, запыхавшись, вернулись обрат­но, подвод уже не было. Староста сделал моему отцу замечание: «Что же ты, Лёва, так плохо воспитал сына. Не ожидал от тебя этого. Ладно, беда поправима, отправим с оказией». Инцидент на этом был исчерпан.

Улицы опустели, жизнь замерла, насту­пила гнетущая тишина.

Поздно ночью постучали. Оглядываясь по сторонам, вошёл знакомый возчик. Меня выпроводили в другую комнату. Сбиваясь от волнения, он рассказал родителям, что всех, кто уехал, расстреляли.

По отдельным словам понял, что всех вывезли в лес и там расстреляли. Утром пришли более достоверные слухи. Лесными дорогами, якобы сокращая путь, подъехали к сараям на лугу Палик, в двадцати километ­рах от местечка.

В пунях, как называли эти сараи местные крестьяне, складывали осенью болотное се­но, которое зимой, когда болота замерзали, развозили по дворам.

Все очень устали, перенервничали, хоте­ли  есть.   Проверяя  по  списку каждого, пропускали в сарай.

Отобрали драгоценности, золотые и се­ребряные изделия, валюту. Ворота сараев за­крыли на замки.

Появились незнакомые полицейские-ли­товцы, торопили: нужно успеть приехать на место до темна. Все устали, валились на пол передохнуть.

Сараи, крытые соломой, сложенные из сухих брёвен, облитые бензином, мгновенно вспыхнули, как факел.

Через полчаса всё было кончено. Ценные вещи, изделия из драгоценных металлов, валюту полицейские взяли себе. Оставшиеся вещи возчики разобрали по до­мам.

Прошли сутки — никто не ложился спать, не хотелось верить случившемуся. Подводы назад не вернулись. Мама от нас не отходила ни на минуту и всё причитала: «Фейгелех майне». Отец за эти сутки не вымолвил ни слова. Прошло несколько дней.

Рано утром сильно толкнули в дверь. Вошли двое полицейских: «Одевайтесь по­теплее». Полицейские стали рыться в шка­фах, в комоде, выбрасывать на пол ненуж­ные вещи.

Отец глазами стал показывать мне на дверь.

Неслышно, босыми ногами, пятясь, я по­тихоньку стал отходить к выходу. Ступил на крыльцо. Пригнувшись, дошёл до огородов.

Лёг в картофельную борозду и быстро по­полз к кустарникам.

Вывели отца с матерью. Полицейские посмотрели по сторонам и повели их по пустынной улице в сторону леса. В конце улицы, недалеко от последнего дома, были вырыты три ямы. В них сбрасывали погиб­ших животных. Заполненную яму зарывали и выкапывали новую.

Их повели в ту сторону. Я услышал оди­ночные выстрелы. Потом они прекратились.

Весь день, хоронясь, шёл вдоль просё­лочной дороги, в сторону Лагойска. Часто раздавался стук колёс. Я прятался в кустах. На подводах проезжали крестьяне в холщёвых рубашках, подпоясанных красным   кушаком, самотканных штанах, лаптях. Гнали лошадей в сторону местечка.

Уставший, разбитый горем, я лёг в кусты отдохнуть.

Через несколько часов подводы, гружен­ные вещами, домашней утварью — всем, что может пригодиться в хозяйстве, возвращались обратно. Все спешили обернуться несколько раз.

В сумерках подошёл к окраине местечка.

В крайнем доме долго горел свет, слышался стук ведер, кастрюль, голоса. Из дома вы­шел мужчина и направился в сарай. Убедив­шись, что это еврей, я окликнул его. От неожиданности он испугался, но, увидев, что это мальчик, успокоился. Я стал его рас­спрашивать, где остановились наши местеч­ковые евреи, как их найти. Он сказал: «Успокойся, расскажи ещё раз всё по поряд­ку». Он внимательно меня выслушал. Поняв смысл сказанного мной, растерялся. «Иди в дом, поешь, я сбегаю, предупрежу соседей». Вскоре он вернулся. Стали думать, что де­лать дальше.

Решили расширить и углубить погреб под кухней. Втроём выносили вёдрами землю, обсыпали ею завалинки вокруг дома и хорошо замаскировали. Под утро все работы были закончены. Оторвали дно кухонного шкафа, поставив его над  лазом в погреб. На рассвете взяли еду, воду и спустились в погреб. Тёща хозяина наотрез отказалась спуститься с нами. «Найдутся помоложе», убеждала она. Закрыла погреб досками от дна шкафа. Поставила сверху старые вёдра, кастрюли, насыпала картошки.

Рано утром услышали беготню по дому. Выносили, стучали, сбрасывали на пол.

Наступила тишина.

Несколько часов просидели в погребе. Потом осторожно поднялись на кухню. На полу валялись разбросанные вещи, фотогра­фии, книги, бумаги. Тёщи нигде не было.

Нас заметил полицейский и буркнул: «Арон, иди с малым к сараям, подсоби. Наделали делов заезжие».

В бывшем  сарае  была навалена груда сгоревших трупов – все, что осталось от ев­реев местечка. Привели ещё нескольких спасшихся. Заставили рыть траншею вокруг сарая, сталкивать останки тел и зарывать их.

Я стал убеждать Арона: «Бери семью. По­ка не поздно, убежим в лес».

«Беги сам. Мы пойдём в село к знакомо­му. Тебя он не примет и не оставит у себя».

Подошёл к полицейскому, сказал, что сбегаю к первому дому за лопатами, так как без них нам быстро не управиться.

«Не задерживайся, видишь сколько дел,» сказал он добродушно.

С большим трудом, обходя полицейские посты, мне удалось выбраться из местечка.

Остался один в глухом лесу, гол и бос. Долго и горько плакал. Не знал, куда идти и что делать.

 

Источник: Сегаль И. Лесной скиталец. Тель-Авив: Мория. 2001. – 180 с.

Сярод лясоў, авеяных павер’ямі

Аўтар: Альгерд Арцюшэўскі, 1960 год

 

Дарагая рэдакцыя! – піша чытач Мікалай Пташнік з … Крайскага сельсавета. – Прашу расказаць аб гісторыі паходжання гарадскога пасёлка Плешчаніцы, аб мінулым раёна.  З такой жа просьбай  звяртаюцца ў рэдакцыю і чытачы. Гэтыя пісьмы мы паказалі дырэктару школы-інтэрната, выкладчыку гісторыі Альгерду Пятровічу Арцюшэўскаму, які займаецца зборам і вывучэннем матэрыялаў аб гістарычным мінулым Беларусі. Тав. Арцюшэўскі згадзіўся напісаць на гэтую тэму нарыс, які мы пачынаем друкаваць.

І

На поўначы Беларусі, сярод лясоў, абвеяных фантастычнымі  павер’ямі і паданнямі, ля вытокаў рэк Дзвінасы і Віліі раскінуліся землі нашага, Плешчаніцкага раёна. Многа змяненняў адбылося тут за апошнія ча­сы. Лясную глуш перарэзалі дарогі, пакідаючы на сваім шляху вапнавыя і цагельныя заводы, дрэваапрацоўчыя камбінаты. Да торфараспрацовак пацягнуліся вузкакалейкі. Выраслі пасёлкі...

Але лясы не страцілі сваёй красы, свайго багацця. Яны сталі яшчэ даражэй сэрцу чалавека. Край гэты поўны хараства і прыгажосці...

Прыходзяць вёсны. На наздраватым снезе з’яўляюцца  першыя прывабныя роспісы крылляў цецерука. Загамоняць ручаі, і да страсных ігрышчаў, на апалавых зорах, пасля трубнай жураўлінай песні, чарадамі злятаюцца прагныя да бітвы чырвонабровыя такавікі. На віду ў стракатай ахарашываючайся цяцёркі, раскідваючы моцныя крыллі, яны збіваюць адзін другога грудзьмі, губляюць пер’е...

Усё цяплей прыгравае сонца. У праталінах распускаюцца пер­шыя веснавыя кветкі. Расталая вада запаўняе поймы. На прыпёку далікатная  выпушка вярбы-брэдніцы ахутваецца тонкім пчаліным звонам.

Багаты, поўны чароўнасці і прыгажосці наш край!

Якія ж асноўныя вехі яго гісторыі? Аб гэтым мы коратка і раскажам чытачам у гэтым нарысе.

Адкрытыя на нашай зямлі старажытнейшыя архіялагічныя помнікі адносяцца да пачатковага перыяду першабытна-родавай абшчыны, які ахоплівае працяглы час (30 тысяч – 5 тысяч гадоў да н. э.). Першыя 18 тысяч гадоў гэтага перыяду (30 ты­сяч – 12 тысяч гадоў да н. э.) былі канцом лядніковай эпохі. На нашай зямлі тады былі суровыя кліматычныя ўмовы. Тундравая расліннасць пакрывала ўсю тэрыторыю нашага раёна.

Прыкладна за 12 тысяч гадоў да н. э. лядніковая эпоха закончылася. На працягу апошніх сямі тысяч гадоў клімат стаў больш мяккім. Паявіліся лясы з бярозы, ёлкі, сасны. К гэтаму часу вымерлі буйный жывёлы – маманты і насарогі. Паўночны алень, пясец пераcяліліся далёка на поўнач. Лясы сталі насяляць тур, лось, алень, вепр, мядзведзь, воўк, лісіца і іншыя жывёлы. У рэках у вялікай колькасці паявілася рыба.

Вялікімі [групамі] хадзілі людзі ў той час у пошуках ежы. Для палявання і рыбнай лоўлі яны прымянялі грубыя каменныя дрылады. К канцу лядніковага перыяду людзі ўжо былі знаёмы з агнём і ўмелі яго здабываць.

К V тысячагоддзю да н. э. раслінны і жывёльны свет ужо мала чым адрозніваўся ад сучаснага.

Нашы продкі, як увесь беларускі народ і другія народы на­шай вялікай Радзімы, прайшлі складаны шлях гістарычнага развіцця. У гісторыі людзей, што насялялі землі Плешчаніцкага раё­на, маецца нямала старонак гераічнай барацьбы за свабоду i незалежнасць, якую яны вялі супраць ворагаў з усім беларускім народам пры надзейнай падтрымцы рускага народа.

Больш тысячы гадоў таму на­зад у IX веку ўзнікла маладая старажытна-руская дзяржава – Кіеўская Русь. Беларусы, рускія, украінцы былі звязаны паміж са­бой агульнасцю мовы, культуры. У гарадах паспяхова развіваліся цяслярнае, кавальскае, гарбарнае, ганчарнае і іншыя рамёслы. У XI веку быў ужо вядомы горад Логожск (Лагойск); у 1067 годзе летапіс упершыню ўпамінае Менск. Гэтыя гарады ўзніклі на гандлёвых шляхах, што звязвалі старажытную Русь з прыбалтыйскімі краінамі. У XII веку пасля прыходу ў заняпад гандлю Кіева з Візантыяй сувязі заходніх зямель Русі з землямі сярэдняга Прыдняпроўя аслаблі. У гэты час пачалі развівацца гандлёвыя сувязі Полацка і Віцебска з горадам Вісбі на востраве Готланд і з гарадамі Паўночнай Германіі. Та­ды, трэба лічыць, і пачалі ўзнікаць населеныя пункты нашага раёна, у тым ліку і Плешчаніцы.

ІІ

З развіццём феадальных адносін асобныя часткі старажытнарускай дзяржавы ўсё больш і больш адасабляюцца ад Кіева. Адзінства рускіх зямель змяняецца феадальнай раздробленасцю. Княжацкія военачальнікі, ваяводы, зборшчыкі падаткаў захопліваюць сабе многа зямель. Гэтыя буйныя землеўладальнікі (феадалы) запрыгоньвалі і прыгняталі сялян. Феадалы багацелі, іх палітычная магутнасць расла. Многія буйныя землеўладальнікі мелі сваё войска (дружыну) і не хацелі падпарадкоўвацца кіеўскаму вялікаму князю. Яны імкнуліся любым шляхам расшырыць свае ўладанні і атрымаць пабольш падаткаў з вёсак і гарадоў, падначаленых ім. Многія ўдзельныя князі імкнуліся самі заняць вялікакняжацкі кіеўскі «стол».

Адзіная старажытнаруская дзяржава распалася на асобныя княствы, землі, вобласці. Міжусобныя войны, якія пачаліся паміж асобнымі князямі, аслабілі эканамічную і палітычную ма­гутнасць дзяржавы. У гэты перыяд на Русь з усходу напалі татара-мангольскія заваёўнікі, а з захаду – нямецкія рыцары, крыжаносцы, якія шукалі лёгкай спажывы. Адсутнасць адзінства ў барацьбе са знешнімі ворагамі прывяла да таго, што частка рускіх зямель – Кіеўская, Валынская, Падольская, Турава-Пінская, Полацка-Мінская ў ХІІІ-XIV вяках трапілі ў залежнасць да літоўскix i польскіх князёў. У складзе Полацка-Мінскай зямлі знаходзіліся землі [і] Плешчаніцкага раёна, якія тралілі   пад    уладу польскіх і літоўскіх феадалаў.

Сяляне Плешчаніцкага раёна ў гэты час былі зусім бяспраўнымі. Жылі яны ў голадзе і разарэнні. Гістарычныя крыніцы даюць многа прыкладаў, што пацвярджаюць факты куплі-продажу і абмену сялян нараўне з інвентаром. Польскі публіцыст Станіслаў Ажэхоўскі ў свой час пісаў: «Улада над прыгоннымі ў нас вельмі су­ровая. Паны забіраюць у сваіх сялян зямлю, маёмасць, а ў некаторых уездах сялян прадаюць, як скаціну».

Буйны магнат Хрыстафор Апалінскі і той у 1650 годзе пісаў, што становішча нашых сялян было горш рабства. «Сэрца замірае, па целу мурашкі ідуць, калі ўспамінаеш аб гэтым раб­стве... Вярблюд, як расказваюць, праз сілу не носіць, і калі яго наўючыць так, што ён адчуе сябе перагружаным, ён адразу кладзецца і не можа ўстаць!.. Мужычок павінен усё вытрымліваць, што б яму пан не ўзваліў на плечы, хоць канай... Сяляне не маюць ні аднаго вольнага дня... Сто ратоў і сто языкоў, – усклікае аўтар, – і гэтага не хапіла б, каб апісаць прыгнет сялян».

Цяжкая паншчына была ўстаноўлена ў той час. Разам з тым сяляне неслі і рад дадатковых павіннасцей. Яны павінны былі даваць «дзякло» і «мезлева». «Дзяклом» называўся натураль­ны падатак, які ўносіўся жытам   або пшаніцаю, аўсом, сенам, пянькой ці ільном, дрывамі, ку­рамі і яйкамі; «мезлева» – на­туральны падатак, што плаціўся каровамі, свіннямі, баранамі. Акрамя «дзякла» і «мезліва» ся­ляне нашага раёна плацілі сваім феадалам розныя іншыя подаці. Яны абавязаны былі хадзіць на «талаку» (г.зн. на дапамогу ў разгар сельскагаспадарчых работ касіць сена, араць пад папар, жаць азімыя і яравыя). Сяляне павінны былі таксама з’яўляцца на «гвалты» (запруджваць раку, рамантаваць плаціну, грэблю, удзельнічаць у аблаве на звера, валачыць невад і інш.). Даводзіла да галечы сялян і тое, што яны вымушаны былі хадзіць з падводамі на будаўніцтва замкаў.

Цяжкае становішча сялян знайшло адлюстраванне ў многіх тагачасных песнях:

У адной са жніўных песень, што апублікаваны П.В. Шэйнам, чытаем:

«Бадай пану ў двары страшна,

Як нам у полі сонца зашла.

Сонца зашла, шчэ мы жнема,

За месяцам снапы нясема,

Пры зорках ў копы кладзема,

Апоўначы дадому ідзема…»

Дваранска-буржуазны гісторык М. Каяловіч так апісваў шматпакутных беларускіх сялян: «Беларусы большай часткай... кволыя, вялыя, бледныя. Нярэдка хлопцы і дзяіўчаты ў 20 год ужо не маюць ні крывінкі ў твары».

ІІІ

Сведчаннем поўнай залежнасці прыгонных сялян, што жылі ў ХVІІ веку на землях цяперашняга Плешчаніцкага раена, была нічым не абмежаваная судовая ўлада гаспадара. Сяляне нідзе не маглі знайсці абароны супраць прыгнёту паноў і абскардзіць несправядлівы прыгавор суда. На нашых землях ва ўмовах беззаконнасці і прыгоннага самавольства бясчынствавалі такія паны-злачынцы, якія здзіўлялі нават да ўсяго прывыкшых шляхецкіх сучаснікаў. Такім быў, напрыклад, каронны стражнік Лашч, які на чале банды ў некалькі сот чалавек тэрарызаваў не толькі сялян, але і ўсіх акружаючых дробных шляхціцаў. За забойствы, насілле і рабункі Лашч быў 236 разоў асуджан на выгнанне і 37 – на інфалію (пазбаўленне шляхецкага гонару). Але знаходзячыся пад заступніцтвам Канецпольекага, гэты злачынец нахабна насміхаўся над бяесіллем дзяржаўнага апарату Рэчы Паспалітай.

Тыранія і самаўпраўства феадалаў не ведалі граніц. У адной з кніг, што апісваюць тагачаснае жыццё, чытаем: «Тады пан вялеў засеч мужыка насмерць – мужыка і засеклі». Амаль у кожным буйным маёнтку мелася свая турма і месца для допыту і катавання сялян.

Пасля таго, як у 1596 годзе насільна была прынята царкоўная ўнія, сярод насельніцтва нашага раёна ўзмацніўся і нацыянальна-рэлігійны прыгнёт. Польскія па­ны ўсяляк выкаранялі беларускую мову і культуру. Занявольванню насельніцтва служыла палітыка акаталічвання, што праводзілася польскім панствам. Вялікую нянавісць сялян нашага раёна заслужыў уніяцкі епіскап іезуіт Іасафат Кунцэвіч, які насільна ўкараняў унію, кідаў у турмы праваслаўных, здзекваўся над імі. Выданыя ў 1865 годзе на французскай, польскай і лацінскай мовах «Дакументы, што тлумачаць гісторыю Заходняга краю...» шматгранна адлюстроўваюць трагічнае становішча шырокіх мас Плешчаніцкага раёна. У прашэнні нашых людзей на сейме ў 1623 годзе гаворыцца: «Іасафат Кунцэвіч, каб дапячы мясцовым мяшчанам, загадаў выкопваць свежапахаваныя ля царквы хрысціянскія трупы па-мёршых і кідаць на з’ядзенне сабакам. Неуніята Данііла падверглі свецкаму суду. Яго са скручанымі рукамі вывелі на поле за мястэчка, аблілі смалою і спалілі на агні. Уніяты рабілі напады на дамы, забіралі і знішчалі маёмасць, у бацькоў адбіралі дзяцей, катавалі, тапілі, забівалі».

Насільным укараненнем каталіцтва польская магнаты стараліся затушыць імкненне нашага на­рода да ўз’яднання з брацкім рус­кім народам. Але гэтаму імкненню нішто не магло перашкодзідь.

Штуршком да сялянскага руху ў 1657-1658 гг. паслужыла маравая язва і голад. Яшчэ летам 1656 года палявыя мышы пачалі знішчаць хлеб спачатку на коранi, а затым у сціртах, свірнах і гумнах. Ураджай загінуў, і пачаўся голад. Людзі елі катоў, сабак, падлу і нават чалавечыя трупы. Язва лютавала і ў Плешчаніцах. На барысаўскай і іншых дарогах былі пастаўлены заставы. Эпідэмія захапіла значную частку Беларусі. Ад хваробы і голаду памерла вялікая колькасць людзей. Жорсткая прыгонніцкая эксплуатацыя, голад, успыхнуўшыя эпідэміі, вайна, што ішла ў гэты час паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай, давялі сялян і нізы местачковага насельніцтва Плешчаніц да поўнай галечы.

ІV

Вясною 1654 года пачалася вайна з Рэччу Паспалітай за ўз’яднанне Украіны і Беларусі з Рускай дзяржавай. Народныя масы цяперашняга Плешчаніцкага раёна, як і ўвесь беларускі на­род, чакалі дапамогі сваіх рускіх братоў і рыхтаваліся разам з імі выступіць на барацьбу за свае вызваленне ад панска-шляхецкага ярма.

18 мая 1654 года галоўныя сілы рускага войска паспяхова рушылі наперад па Смаленскай дарозе У сярэдзіне ліпеня яны асадзілі Смаленск. Удар па ворагу ў Беларусі быў нанесен у двух напрамках: войскамі Шарамецьева – ўздоўж Заходняй Дзвіны, а войскамі Трубяцкога і Чаркаскага – на Мсціслаўскае ваяводства. На дапамогу рускаму войску Багдан Хмяльніцкі накіраваў у Бела­русь 20 тысяч казакоў Чарнігаўскага, Нежынскага і Старадубскага палкоў пад агульным камандаваннем Івана Залатарэнкі. Рускае войска паспяхова развівала наступленне. 30 чэрвеня яно авалодала Мінскам, у ліпені былі вызвалены і нашы землі.

Насельніцтва Плешчаніц з радасцю сустракала сваіх вызваліцеляў. Маскоўскі ўрад звярнуўся да беларускага народа з заклікам узбройвацца для барацьбы з польскімі панамі. Насельніцтва, што жыло ў той час на землях цяперашняга нашага раёна, горача адгукнулася на гэты заклік. Сяляне “усяляк аказвалі дапамогу рускаму войску: захоплівалі ў палон польскіх паноў і шляхту, грамілі іх маёнткі, вялі разведку і паведамлялі рускаму камандаванню аб перамяшчэннях польскага войска.

У пауночна-заходняй  частцы цяперашняга нашага раёна ля ракі Віліі адбылася вялікая жорсткая бітва паміж рускімі і польскімі войскамі. Лагер рускага войска быў паўкругам размешчан ля Віліі. Палякі (левым флангам камандаваў Жыромскі, правым – Вязенія) прадпрынялі імклівае наступленне. Туман, які падняўся ад выпарэнняў балота, рэзка пагоршыў бачнасць. Цяжка было адрозніць нават прадметы. Рускае войска адразу ж выкарастала гэта і само перайшло ў наступленне. Нашчокін нанёс удар на фланг Жыромскага і прымусіў яго да ўцёкаў. На правым жа фланзе пасля ўзаемных гарматных і ружэйиых выстралаў праціўнікі з лютасцю кідаліся адзін на другога з пікамі. Але і тут палякі не змаглі стрымаць націск рускіх. На полі бітвы яны пакінулі звыш трох тысяч забітых, 17 вялікіх гармат, больш тысячы падвод з розным правіянтам.

Пры падтрымцы шырокіх мас беларускага народа к канцу 1655 года ад панскага панавання было вызвалена амаль уся Беларусь і большая частка Літвы.

Разгром Расіяй адборнага вой­ска Рэчы Паспалітай і барацьба народных мас супраць феадальна-прыгонніцкага прыгнёту заставілі частку шляхты і эксплуататарскай вярхушкі гарадскога насельніцтва змяніць свае ранейшыя пазіцыі. Каб захаваць свае ўладанні, атрымаць новыя падараванні,  яны пачалі пераходзіць у падданства да рускага цара. Рускі ўрад, які стараўся стварыць сабе класавую апору на занятай тэрыторыі, захаваў ранейшыя прывілеі паноў, шляхты, духавенства, гарадоў, якія перайшлі на яго бок. У шляхты засталіся маёнткі, ранейшыя ўлада. У асобных выпадках яна атрымала нават дазвол на арганізацыю атрадаў, якія павінны былі дзёйнічаць разам з рускім войскам. Але шляхта выкарыстоўвала гэтыя атрады толькі для барацьбы супраць сялян, якіх яна па-ранейшаму грабіла і разарала.

Як бачна, прыгонніцкія  адносіны на землях цяперашняга Плешчаніцкага раёна з прыходам рускага войска не былі знішчаны, а таму барацьба народных мас за вызваленне ад феадальна-прыгоніцкага прыгнёту не сунімалася. Летам 1657 года ў Ігумене (цяперашні горад Чэрвень Мінскай вобласці) паднялося пaўстанне сялян [і] казакаў, на чале якога стаў казацкі палкоўнік Дзяніс Мурашка. К 1658 году хва­ля гэтага паўстання захапіла і нашы землі. Сяляне змагаліся не толькі супраць паноў, але і суп­раць апалячаных беларускіх феадалаў. Яны грамілі панскія і шляхецкія маёнткі, знішчалі іх уладальнікаў, аддавалі пад агонь усе дакументы, што ўстанаўлялі прыгонную залежнасць, падаткі, павіннасці. У лясных масівах паўстаўшыя будавалі земляныя ўмацаванні, некаторыя з якіх за-хаваліся і да нашых дзён (адно – у адзінаццаці кіламетрах на поўдзень ад Плешчаніц, другое – недалёка ад  Прусавіч).

“У лясах іх  прыстанішчы, – паведамляў царскі ваявода, – мужыкі шышуюць” (г. зн. актыўна дзейнічаюць – А.А.).

У разгар паўстання Расія, якая заключыла перамір’е з Польшчай, вяла вайну са Швецыяй. Таму у царскіх ваяводаў было недастаткова сіл, каб аказваць дзейсную дапамогу шляхце. Так, у адной вёсцы ў тры гадзіны раніцы ка­закі ў колькасці двухсот чалавек разам з сялянамі абкружылі стральцоў у святліцы, «аблажылі яе саломаю і запалілі». Стральцы вырашылі з боем прарвацца. У выніку 8 з іх было забіта, многія паранены, а 9 прапалі без вестак. Па дакладу ваяводы Шарамецьева рускі цар прапанаваў мінскай  і плешчаніцкай шляхце аб’яднаць свае сілы для барацьбы з сялянскім рухам, пасля чаго яно і пацярпела паражэнне.

V

Параженне сялянскага паўстання пад Прусавічамі яскрава паказала, што яно было стыхійным. У паўстаушых не было канкрэтнай мэты,  плана барацьбы, яны былі дрэнна ўзброены. Сяляне, у якіх адсутнічала ясная класавая свядомасць, “змагаліся, як умелі і як маглі (У. І. Ленін. Т. V стар. 311).

Тым не менш барацьба сялян  за вызваленне ад прыгоннага і нацыянальна-рэлігійнага прыгнёту польскіх паноў мела вялікае прагрэсіўнае значэнне. Яна расхіствала асновы панскага панавання, кавала ў народзе сілу і мужнасць, непрымірымасць да ворага, адданасць радзіме..

У 1667 .годзе ў сяле  Андрусава каля Мсціслаўля паміж Рускай дзяржавай і Рэччу Паспалітай было заключала перамір’е термі­нам на 13 з палавінай гадоў, па ўмовах якога землі цяперашняга Плешчаніцкага раёна засталіся пад уладай Рэчы Паспалітай.

Значная частка нашых зямель у выніку працяглых ваенных дзеянняў, карных экследыцый, разбою і грабяжоў была спустошана. Асобныя вёскі былі спале­ны або разбуравы. Моцна пацярпелі тады і Плешчаніцы. Усё гэта выклікала эміграцыю насельніцтва ў межы Рускай дзяржавы. Даныя аб наяўнасці інвентару ў маёнтках у другой палове XVII в. паказваюць іх глыбокае гасладарчае запусценне. Рэзка скарацілася агульная плошча апрацоўваемых зямель. Насельніцтва дайшло да жабрацтва. Паны ж павялічвалі свае землеўладанні за кошт сялянскіх зямель, узмацнялі феадальную эксплуатацыю.

У пачатку ХVІІІ в. Расія пачала барацьбу са Швецыяй за ўзбярэжжа Балтыйскага мора. Польскія магнаты, якія разлічвалі вярнуць страчаную імі пасля вайны са Швецыяй у 1660 годзе тэрыторыю Лівоніі, выступілі ў гэтай барацъбе на баку Расіі. 45-тысячная армія Карла XII захапіла заходнюю частку Беларусі і пачала падрыхтоўку да далейшага наступлення, якое разгарнулася ў студзені 1708 года. Шведская армія на шляху свайго следвання забірала прадукты, фу­раж, жывёлу, грабіла насельніцтва, спусташала населеныя пунк­ты. «Дзе толькі праходзіў швед, там усюды пачынаўся голад», – пісалі сучаснікі. Меншыкаў паведамляў, што на нашай тэрыторыі шведы «катуюць, вешаюць і спальваюць мужыкоў (як раней ніколі не бывала), каб хлебныя ямы паказвалі. Прыцясненні ўбогіх людзей немагчыма апісаць». Рускае войска сустрэла ворага каля Барысава і не дало яму магчымасці фарсіраваць Беразіну.

Паны, якія трапілі пад уладу. шведскіх захопнікаў, хутка змянілі свае ранейшыя пазіцыі. Яны сталі аказваць Карлу XII усялякую падтрымку. Зусім іншымі да чужаземных захопнікаў былі адносіны народных мас. Сяляне нашы ненавідзелі захопнікаў. Пры набліжэнні арміі Карла ХІІ яны уцякалі ў лясы, забіралі з сабой хлеб і жывёлу, знішчалі фуражыраў і асобных салдат, якія ў пошуках прадуктах адлучаліся ад сваіх часцей. Нашы сяляне паведамлялі рускаму камандаванню аб перамяшчэнні шведаў.

На беларускай зямлі каля вёскі Лясной быў ушчэнт разгромлен корпус Левенгаўпта. Пакінуўшы на полі бою да 8 тысяч забітых і раненых, шведы ўцяклі.

Бітвы пад Палтавай (1709 г.), а затым пры Гангуце (1714 г.) і Грэнгаме (1720 г.) закончыліся бліскучымі перамогамі рускіх. У час Паўночнай вайны мацнелі сімпатыі народных мас сучаснага Плешчаніцкага раёна, як і ўсёй Беларусі, да  рускага народа – вызваліцеля нашых зямель ад шведскіх захопнікаў.

Галеча народных мас прадаўжала расці і ў XVIII стагоддзі.

Праваслаўныя царквы паўсюдна ператвараліся ва ўніяцкія, а беларусы,  што супраціўляліся уніі, цярпелі суровыя рэпрэсіі. У 1766 г. сеймам быў выдадзен закон, які аб’яўляў кожнага, хто выступідь у абарону іншавера, ворагам айчыны. Магнаты і шляхта імкнуліся апалячыць наш народ, узмоцнена перакладалі судовае і адміністрацыйнае справаводства на польскую мову. Дакументы дазвалялася пісаць толькі на польскай ці лацінскай мовах. Паны і каталіцкая царква стараліся знішчыць беларускую мову і культу­ру, марна імкнучыся папярэдзіць барацьбу народных мас за сваё вызваленне, за ўз’яднанне з брацкім рускім народам.

У студзені 1793 года адбыўся другі падзел Рэчы Паспалітай. Да Расіі была далучана цэнтральная частка Беларусі з гарадамі Мінск, Барысаў, Слуцк, у тым ліку і землі нашага раёна. У выніку трэцяга падзелу (1795 г.) Рэч Паспалітая перастала існаваць.

Уз’яднанне Беларусі з Расіяй ; з’явілася буйным паваротам у гістарычным лёсе нашага народа.

 Пасля шастісотгадовага гвалтоўнага адрыву ад вялікага рускага народа ён зноў уз’яднаўся з ім, у адзінай дзяржаве. Гістарычны акт уз’яднання Беларусіі з Расіяй адпавядаў кроўным інтарэсам  шырокіх мас беларускага народа, яго векавому імкненню ўз’яднацца з братнім яму па паходжанню, мове, культуры і гістарычным мінулым рускім народам. Хаця у тагачаснай Расіі і заставаліся  у недатыкальнасці самадзяржаўны лад і рэжым феадальнай эксплуатацыі, гераічны рускі народ, які развіваў найвялікшы рэвалюцыйны рух і ствараў перадавую культуру, ішоў на чале іншых народаў насустрач светламу будучаму. У барацьбе супраць царызма, паноў і капіталістаў расла і мацнела дружба нашага народа з вялікім рускім народам і іншымі народамі Расіі.

VI

 У 1812 годзе тэрыторыя Беларусі стала арэнай жорсткіх бітваў рускага войска з напалеолаўскімі арміямі. Імкнучыся здзейсніць свае летуценні аб сусветным панаванні, Напалеон у ноч на 12 чэрвеня вераломна без аб’яўлення вайны напаў на Расію. Напалеонаўскі маршал Даву з Вілоні кінуўся наперарэз другой рускай арміі ў напрамку Магілёва. Яго войска прайшло і праз землі цяперашняга нашага раёна. Францу­зы ішлі як захопнікі і злосныя ворагі нашага народа. Яшчэ пры пераправе праз Нёман Напалеон у спецыяльным загадзе да сваіх салдат заявіў, што армія «уступае ў непрыяцельскі край». Для напалеонаўскіх салдат і афіцэраў гэта паслужыла заклікам да нястрымнага грабяжу мірнага насельніцтва, які стаў сістэмай забеспячэння французскай арміі. Прышэльцы грабілі і разбуралі, нашы населеныя пункты, адбіралі ў сялян коней, жывёлу, прадукты. Салдаты з корпуса маршала Даву на працягу чатырох дзён з 8 па 12 ліпеня грабілі Плешчаніцы і іншыя населеныя пункты. Французы бясчынствавалі, спусташалі ўсё кругом. Мясцовыя польскія паны па-халопску рабалепствавалі перад французскім імператарам, дапамагалі захопнікам.

Але ні армія інтэрвентаў, ні яе халопы і прыслужнікі – польскія паны – ніякімі расправамі не маглі прымусінь наш народ да пакорнасці. Сяляне падняліся на барацьбу супраць чужаземных захопнікаў. З набліжэннем напалеонаўскага войска насельніцтва пакідала дамы, забірала маёмасць і цэлымі вёскамі ішло ў глухія лясы. Барацьба сялян усё разгаралася, ператвараючыся ў народ­ную вайну супраць захопнікаў і іх памагатых польскіх паноў.

Французскія ўлады прымалі тэрміновыя меры да падаўлення хваляванняў сялян. У Барысаўскім уездзе, у які ўваходзілі і землі цяперашняга Пленічаніцкага раёна, быў назначай спецыяльны плац-камендант, які меў ваенную ахову. Для ўсмірэння сялян былі створаны жандармскія каманды з польскай шляхты. Але ніякія рэпрэсіі не маглі суняць народнай барацьбы.

У жніўні 1812 года амаль паўсюдна ўжо актыўна дзейнічалі ўзброеныя сялянскія атрады.

Пасля таго, як нашы землі засталіся ў глыбокім тыле, партызанская барацьба супраць акупантаў прыняла асабліва шырокі размах. Партызанскія атрады рабілі напа­ды на варожых салдат, фуражыраў, знішчалі прадуктовыя скла­ды, наносілі ўдары па камунікацыях ворага. Восенню гэтага ж года вучань і паплечнік А. В. Суворава М. I. Кутузаў пачаў ажыццяўляць контрнаступленне рускай арміі. Насельніцтва Беларусі сваім вызваліцелям аказзала вялікую дапамогу. Завяршаючы ўдар па ворагу рускае войска нанесла на тэрыторыі, што з паўднёвага ўсходу прымыкае да зямель цяперашняга нашага раёна. З 14 па 17 лістапада ля вёскі Студзенка Напалеон рабіў пераправу астаткаў сваёй арміі праз Беразіну. Рускае войска пад камандваннем генерала Вітгеншчайна і адмірала Чычагова, якое з двух бакоў падыйшло да месца пераправы, адкрыла ураганны агонь па ворагу. Ахопленыя панікай, натоўпы французаў рынуліся на масты, якія асыпаліся ядрамі рускіх гармат. З тылу іх цяснілі казакі генерала Платава. Адзін з мастоў пад цяжарам вялікай колькасці варожых салдат  абваліўся, і ўсе хто быў на ім, загінулі ў водах Беразіны. Другі ж мост па загаду Напалеона французы  спалілі, каб перашкодзіць пераправе рускіх.

Дальнебачнасць Кутузава была паражальнай. Яшчэ 23 кастрычніка, калі французы знаходзіліся ў Вязьме, Кутузаў. у пісьме адміралу Чычагову ўказваў, што непрыяцель трымае шлях на Вільню праз Барысаў, Зембін, Плешчаніцы і Вялейку. Фельдмаршал прапаноўваў неадкладна заняць дэфіле на плешчаніцкіх землях паблізу Зембіна, «у якой выгадна ўтрымаць можна на многа пераўзыходзячага праціўніка». Своечасова быў аб гэтым паведамлен і генерал Вітгенштэйн.

Аднак, Чычагоў і Вітгенштэйн аказаліся ненадзейнымі выканаўцамі дальнябачных прадпісанняў галоўнакамандуючага. Ведаючы аб няпрыязнасці да яго імператара Аляксандра, яны слушныя па­рады Кутузава пускалі міма вушэй, лічылі за лепшае мець зносіны з самім царом, які даваў блытаныя і неразумныя ўказанні. Калі войска Чычагова і Вітгэнштэйна падыйшло да Студзенкі, Напалеон са старой гвардыяй пасля начоўкі ў вёсцы Камена …

Але ўсей варожай арміі пераправіцца на другі бок Бярозы так і не ўдалося. У Бярэзіне і на яе берагах знайшлі сабе магілу больш 20 тысяч захопнікаў. Спешна адступаўшыя астаткі французскага войска пакінулі нямала магільных курганоў на землях цяперашняга нашага раёна.

Толькі ў выніку нерашучасці Чычагова і Вітгенштэйна Напалеон здолеў пазбегнуць палону.

Нашы землі, як і ўся Беларусь былі поўнасцю вызвалены ад захопнікаў. Сваім вызваленнем народ абязан гераічнай барацьбе вялікага рускага народа арміі, якой кіраваў геніяльны палкаводзец М.І. Кутузаў.

Вайна 1812 года з’явілася гістарычным этапам ўмацаванню брацкіх сувязей беларускага народа з вялікім рускім народам.

Нашэсце напалеонаўскага вой­ска цяжка адбілася на гаспадарчым жыцці і Плешчаніцкай воласці. Насельніцтва было аграблена і разорана акупантамі, частка яго загінула ад нястач і эпідэмічных захворванняў. У выніку колькасць насельніцтва Плешчаніцкай воласці скарацілася на 25 працэнтаў.

На працягу   ўсяго   дарэвалюцыйнага перыяду Плешчаніцкая воласць была  адсталым глухім кутком Мінскай  губерні.    Праведзеная ў 1861 годзе рэформа ніколькі не палегчыла   становішча сялян. Вольш   дзесятка   буйных памешчыкаў   (Свянціцкі,   Жамброўскі, Паўлюс, Мазуркевіч, Ясінскі, Тышкевіч, Славінскі і другія) жорстка    эксплуатавалі      сялян. Цягнулі з іх сок і папы, ксяндзы. З 125 тысяч гектараў зямельных угоддзяў воласці 100 тысяч, былі ў руках   памешчыкаў і духавенства. Вось   якім   змрочным,   як апісвае вядомы беларускі пісьменнік Змітрок   Бядуля,   ураджэнец вёскі Пасадзец, быў лёс селяніна:

 

Хоць ты разарвіся —

Не ідзе рукой.

Прырасла нядоля

Хвойнаю смалой.

Дзень за днём мінае,

Маю шмат турбот.

На абшарах панскіх

Лью салены пот.

 

На кожную сялянскую сям’ю ў Плешчаніцкай воласці   прыходзілася не больш двух-трох гектараў зямлі, ды і то самай горшай. У лесе ж пасвіць жывёлу, збіраць грыбы, ягады селянін мог толькі з дазволу памешчыка за вызначаную плату.

Царскі урад не турбаваўся аб ахове здароўя народа. Два фельчарскія пункты з адным фельчарам на ўвесь раён з насельніцтвам каля 20 тысяч жыхароў – вось што характарызавала стан медыцынскага абслугоўвання. Аб вялікай смяротнасці сярод сялян паведамляла газета «Мінскае сло­ва» за №1538: «У Каменскім прыходзе за першыя два месяцы гэтага года смяротнасць у адносінах да нараджаемасці насельніцтва склала 100 працэнтаў і прырост насельніцтва ў прыходзе за 2 месяцы выразіўся лічбай «0». Сакавік у гэтых адносінах даў яшчэ менш суцяшальны вынік. На 10 чалавек, што нарадзіліся ў сакавіку, па Каменскаму прыходу памёршых налічваецца 11 чала­век. Прыходзіцца гаварыць ужо не аб прыросце насельніцтва, а яго змяншэнні. У прыходзе няма нават земскага фельчарскага пункта».

На тэрыторыі Плешчаніцкай воласці было ўсяго 10 народных вучылішчаў і царкоўна-прыходскіх школ, у якіх навучалася па 30-50 дзяцей. У воласці працавала ўсяго толькі 20 настаўнікаў. Настаўнікам дазвадялася біць дзяцей, пакідаць іх без полудня, ставіць на калені і г. д. Родная беларуская мова ў школах не выкладалася.

Ва ўсёй воласці амаль не было ніякіх прамысловых прадпрыемстваў. У многіх вёсках жылі здольныя рамеснікі, якіх бязлітасна эксплуатавалі ў сваіх маёнтках памешчыкі.

У другой палове 1905 года ў Плешчаніцкай воласці насельніцтва пачало барацьбу за сваё сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне. Аб гэтым сведчаць рад дакументаў, якія захаваліся. У даносе мінскага губернатара міністру ўнутраных спраў ад 24 жніўня 1905 года гаворыцца: «У маёнтку Завішына сяляне не падпарадкаваліся паліцыі пры прывядзенні ў выкананне судовых рашэнняў мясцовага земскага начальніка аб адбіранні скошанага імі сена з захопленага самачынна участка памешчыка. Спраўнік пасля беспаспяховых угавораў загадаў эканамічным рабочым забраць сена, але натоўп аказаў супраціўленне, прагнаўшы рабо­чых і наносячы пабоі служачым памешчыка; частка незаконна скошанага сена была імі павезена. На месца беспарадкаў быў выклікан эскадрон драгунаў з горада Барысава...» У даносе ад 1 снежня 1905 года расказваецца аб тым, што на тэрыторыі Барысаўскага уезда і нашай воласці забаставалі служачыя паштова-тэлеграфных устаноў «спыніўшы рэгулярны рух пошты і зносіны з Барысавам, як і з усімі астатнімі уездамі». З прычыны выступлен­ия народных мас улады вымушаны былі «прымаць асаблівыя ме­ры і выклікаць войска з мясцова­га гарнізона, які складаецца ўсяго толькі з 3 эскадронаў драгунаў. 14 лістапада мясцовы спраўнік Часнакоў вымушан быў накіравацца з эскадронам для спынення самавольных парубак у маёнтку памешчыка Іванова. 15 лістапада ўспыхнуў аграрны рух у маёнтку графа Іосіфа Тышкевіча, у якім прынялі ўдзел сяляне навакольных вёсак. 25 лістапада спраўнік з земскім начальнікам з паўэскадронам выехалі ў маёнтак Ганцавічы». У канцы даносу на імя ўпраўляючага міністэрствам унутраных спраў аб рэвалюныйным руху губернатар настойліва просіць аб узмацненні ваеннага гарнізону, які быў ужо не у сілах стрымліваць народнае хваляванне.

Нашы сяляне прымянялі розныя формы ў барацьбе з прыгнётам памешчыкаў. Аб адной з іх мы даведваемся з рапарту уезднага спраўніка мінскаму губернатару: «Па прадстаўляемаму пры гэ­тым паведамленню земскага на­чальніка другога участка, я учо­ра накіраваўся ў маёнтак Зарэчча і прапанаваў каморніку пачаць работы у маёй прысутнасці, але да месца работы хутка сабраўся натоўп галоўным чынам з жанчын і дзяцей у колькасці больш 300 душ; усе яны з плачам і лямантам ляглі ўдоўж граніцы, па якой павінны былі праводзіцца мяжовыя работы, і падняць іх не прадстаўлялася ніякай магчымасці, так, як паднятыя з аднаго месца зараз жа клаліся на другое...»

Вялікі Кастрычнік прынёс вызваленне нашаму народу. Гэтая свабода была заваявана крывёю працоўных.

У рэвалюцыйных падзеях 1917 года, ва ўстанаўленні савецкай улады ў раёне, у калектывізацыі вёскі ўдзельнічалі многія нашы землякі. Адным з такіх з’яўляецца пенсіянер Палікарп Фаміч Голуб, член КПСС з 1917 года. Будучы салдатам старой арміі, ён у 1917 годзе прымаў актыўны ўдзел у бальшавіцкай агітацыі сярод асабовага складу 35-й брыгады першага Сібірскага корпуса 10-й Арміі, а таксама сярод сялян Барысаўскага павету. Напярэдадні рэвалюцыі ён з’яўляўся камандзірам чырвонагвардзейскай дружыны, на чале якой удзельнічаў у штурме Зімняга Палацу ў Петраградзе.

Разгарнулі плечы працоўныя раёна пасля рэвалюцыі, і свабодная праца людзей змяніла аблічча роднага краю.

У г. п. Плешчаніцы ў 1920 го­дзе на землях маёнтка графіні Тышкевіч была арганізавана сельскагаспадарчая камуна. На былых памешчыцкіх землях былі арганізаваны таксама саўгасы «Пятроліна», «Войкава» і іншыя. Першы калгас арганізаван быў у вёсцы Станавішча – калгас імя Леніна. Да пачатку Айчыниай вайны ў раёне было 99 калгасаў, якія мелі 95474 гектары зямлі.

Зараз у раёне маецца 12 узбуйненых калгасаў і 2 саўгасы. У раёне працуюць звыш 70 спецыялістаў сельскай гаспадаркі з вышэйшай і сярэдняй адукацыяй. За 1959 год у развіцці сельскай гаспадаркі раёна дасягнуты значныя поспехі. Калгасы раёна атрымалі у сярэднім на 100 гектараў сельскагаспадарчых угоддзяў па 115 цэнтнераў малака і надаілі ад кожнай каровы па 1692 кілаграмы малака. Вялікіх nocпexaў у развіцці жывёлагадоўлі дасягнулі калгасы «Шлях Леніна», імя Варашылава, імя Фрунзе і іншыя.

За пасляваенныя гады у раёне адноўлены або ўноў пабудаваны прамкамбінат, цагельны завод, маслазавод, арцель імя Дзяржынскага, леспрамгас, хімлесгас. Заканчваецца будаўніцтва торфапрадпрыемства «Чысцік».

Расце і культура раёна. Цяпер у нас працуе больш 75 школ. З іх – 7 сярэдніх, 14 сямігадовых, 47 пачатковых, школа-інтэрнат, рад вячэрніх школ. Колькасцъ навучэнцаў складае больш 4 тысяч.

Значна расшырылася і сетка медыцынскіх устаноў. У раёне працуе 5 бальніц, 9 фельчарска-акушэрскіх пунктаў, санэпідстанцыя, дзіцячыя яслі, два дзіцячыя сады і іншыя медыцынскія установы.

Цяпер у нас ёсць 108 бібліятэк, у якіх налічваецца звыш 120 ты­сяч экземпляраў кніг.

 

 

Аўтар: Альгерд Арцюшэўскі, 1960 год
Крыніца: газэта “Ленінец”, 1960, май

Подкатегории

 
 

Пиломатериалы Плещеницы

Агропарник